Vedtægter

§ 1
NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navn er

Grundejerforeningen H. C. Andersens Vej & Spangkærparken, 9800 Hjørring,

Hjørring Kommune.

Foreningen er stiftet i henhold til lokalplanerne nr. 114.4 tinglyst den 10. april 1987, 114.6 tinglyst den 28. oktober 2004 og 114.6a tinglyst den 21. april 2006.

§ 2
OMRÅDE OG MEDLEMMER

Foreningen omfatter samtlige parceller, der er omfattet af lokalplan 114.4, og som i dag består af følgende matrikelnumre:

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1 DH, 1 DI, 1 DK, 1 DL, 1 DM, 1 DN, 1 DO, 1 DP, 1 DQ, 1 DR, 1 DS, 1 DT, 1 DU, 1 DV, 1 DX, 1 DZ, 1 DÆ, 1 DØ, 1 EA, 1 EB, 1 EC, 1 ED, 1 EE, 1 EF, 1 EG, 1 EH, 1 EI, 1 EK, 1 EL, 1 EM, 1 EN, 1 EO, 1 EP, 1 EQ, 1 ER, 1 ES, 1 ET, 1 EU, 1 EV, 1 EX, 1 EY, 1 EZ, 1 EÆ, 1 EØ, 1 FA, 1 FB, 1 FC, 1 FD, 1 FE, 1 FH, 1 FI, 1 FK, 1 FL, 1 FM, 1 FR, 1 FS, 1 FT, 1 FU, 1 FV, 1 FX, 1 FY, 1 FZ, 1 FÆ, 1 FØ, 1 GA og 1 Y alle V. Tirup By, Skt. Olai,

samt samtlige parceller der er omfattet af lokalplan nr. 114.6, og som i dag består af følgende matrikelnumre:

1 GM, 1 GN, 1 GO, 1 GP, 1 GQ, 1 GR, 1 GS, 1 GT, 1 GU, 1 GV, 1 GX, 1 GY, 1 GZ, 1 GÆ, 1 GØ, 1 HA, 1 HB, 1 HC, 1 HD, 1 HE, 1 HF, 1 HG, 1 HH, 1 HI, 1 HK, 1 HL, 1 HM, 1 HN, 1 HO, 1 HP, 1 HR, og 1 HX, alle V. Tirup By, Skt. Olai,

og endelig parceller der er omfattet af lokalplan 114.6a, som består af matrikelnumrene:

1 H og 1 HQ begge V. Tirup By, Skt. Olai.

Grundejerforeningen skal, efter krav fra kommunalbestyrelsen, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger fra tilgrænsede områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.

Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller indenfor lokalplanernes område har pligt til at være medlem af foreningen. De af Hjørring Kommune ejede parceller er ikke omfattet af medlemspligten. Denne indtræder for den enkelte parcel ved Hjørring Kommunes salg af parcellen, således at den nye ejer af parcellen er pligtig til at være medlem af foreningen. Dog er Hjørring Kommune, for de af kommunen ejede parceller, pligtig til at tage del i fællesudgifter som det påhviler grundejerforeningen at betale, jf. § 3.

Ejerskifte skal af såvel den tidligere som den nye ejer anmeldes til grundejerforeningen senest 14 dage efter ejerskiftet.

§ 3
FORMÅL

Foreningens formål er at varetage medlemmernes tarv såvel overfor det offentlige, som overfor private i alle spørgsmål af fælles interesse, ligesom grundejerforeningen i overensstemmelse med lokalplanerne skal forestå driften og vedligeholdelsen af beplantningsbælter, friarealer, legeområder samt private fællesveje og stier, herunder også belysning, såfremt disse ikke er overtaget af det offentlige. Foreningen skal være forpligtet til at tage skøde på områdets friarealer m.v. i det omfang Hjørring Kommune måtte ønske det.

I det omfang veje og stier er udlagt som private fællesveje, påhviler al fremtidig ren- og vedligeholdelse, herunder snerydning, grundejerforeningen, der ligeledes betaler elforbruget ved belysningen af vejene i området, i det omfang disse ikke er overtaget af det offentlige.

De private fællesveje og stier har alle hver sin matrikelbetegnelse.

Foreningen skal respektere de for området tinglyste servitutter samt lokalplanerne.

§ 4

Foreningen er upolitisk, og kan ikke, ej heller med en generalforsamlings beslutning, støtte noget politisk parti.

§ 5
GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. maj med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse til godkendelse det af bestyrelsen underskrevne, og revisorerne påtegnede, regnskab.
  4. Forslag til budget og kontingent for den kommende regnskabsperiode.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af to suppleanter.
  7. Valg af to revisorer.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

Indvarsling til generalforsamling sker med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen inden den 1. februar.

Indvarslingen til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden. Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag af vidtrækkende økonomisk betydning, skal dette angives særskilt i dagsordenen eller i medfølgende bilag.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal.

Et medlem kan give møde ved skriftlig fuldmagt til andet medlem eller til et medlem af vedkommendes husstand. Dog kan ingen afgive stemme i henhold til mere end to fuldmagter. Der tilkommer hver bolig, herunder hver andelsbolig en stemme.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Står stemmerne atter lige, bortfalder forslaget.

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves 2/3 af medlemmernes stemmer. Såfremt et forslag opnår 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer, men ikke 2/3 af samtlige medlemmer, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§ 6
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når tre medlemmer af bestyrelsen ønsker det, eller såfremt ti af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter ønske herom, og ved angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Indvarslingen sker som ved ordinær generalforsamling, og senest 30 dage efter, at anmodningen er modtaget af bestyrelsen.

§ 7
BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at der på lige årstal er tre på valg, og på ulige årstal to på valg.

Genvalg kan finde sted.

Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår i årets løb, indtræder den førstvalgte suppleant i bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og bestyrelsesmøder afholdes så ofte det findes påkrævet. Ethvert medlem af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden kræve bestyrelsesmøde afholdt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen er tilstede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen.

§ 8
TEGNINGSRET

Foreningens forpligtelser tegnes overfor tredjemand af den samlede bestyrelse i forening.

§ 9
FORENINGENS MIDLER

Kassereren modtager alle indbetalinger, og afholder alle udgifter samt fører foreningens bøger, herunder kassebog og medlemsfortegnelse. Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut eller på girokonto.

Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, skal kassereren være kautionsforsikret.

Checks og girokort kan kun hæves ved underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 10
REGNSKABSÅR

Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisor inden den 31. januar, og skal i revideret stand være bestyrelsen i hænde senest den 28. februar.

Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2006.

Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Et udtrådt medlem har ikke krav på tidligere erlagt kontingent eller foreningens øvrige midler.

§ 11
KONTINGENT

Hvert medlem betaler som indskud kr. 200,00 pr. bolig.

Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.

Kontingentet opkræves helårligt den 1. maj. Ethvert nyt medlem er pligtigt at betale mindst et halvt års kontingent. Der tilbagebetales ikke kontingent for ophørt medlemskab.

Er kontingent eller andre ydelser ikke betalt inden en måned efter forfaldstid opkræves disse med et tillæg på kr. 50,00 ved postopkrævning.

Er kontingent eller andre ydelser ikke betalt inden tre måneder efter forfaldstid, skal bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med påløbne omkostninger indlevere til inkasso gennem advokat.

Til sikkerhed for det enkelte medlems forpligtelser overfor foreningen er tinglyst pantstiftende et beløb stort kr. 25.000,00. Rettighederne ifølge denne sikkerhedsstillelse tilkommer grundejerforeningen, der får meddelt den fornødne transport.

Ekstra bidrag fastsættes under hensyntagen til nødvendige driftsudgifter, herunder nødvendig vedligeholdelse af fællesanlæg m.v., alt efter et på generalforsamlingen forelagt budget.

§ 12
GODKENDELSE AF VEDTÆGTER

Foreningens vedtægter og eventuelle senere ændringer heraf skal, for at være gyldige, godkendes af Hjørring Kommune.

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af samtlige medlemmer tiltræder dette, og tilladelse hertil er meddelt af Hjørring Kommune.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelt likvidationsoverskud foreningens medlemmer til lige deling.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling samt den ordinære generalforsamling i 2008.